Breaking News >> News >> Kabul Press کابل پرس


طالبان ناقلین را برای سرکوب جنبش های اوزبیک، هزاره و تاجیک مسلح می کنند


Link [2022-01-24 20:00:25]کابل پرس: منابع مختلف می گویند که طالبان برای جلوگیری از خیزش های مردمی علیه این گروه تروریستی و افراطگرای قومی، ناقلین را مسلح می کنند تا در مواقع لازم از آن ها برای سرکوب جنبش های آزادیخواهانه مردم اوزبیک، هزاره و تاجیک استفاده کند. این منابع می گویند که طالبان در کنار مسلح کردن ناقلین، بصورت گسترده برنامه منزوی کردن طالبان تاجیک و اوزبیک را آغاز کرده اند. طالبان از اعتراضاتی که در این اواخر از تحریکات طالبان اوزبیک و تاجیک داشته اند به هراس افتاده و پیشاپیش برای گسترده شدن این اعتراضات و نیز جلوگیری از پیوستن طالبان تاجیک و اوزبیک به خیزش های مردمی تاجیک و اوزبیک برنامه ریزی می کنند. طالبان یک گروه تروریستی با برداشت های به شدت قومی از اسلام است که در دو دهه ی اخیر توانسته است به سبب استراکات قومی با حلقات حکومت های فاسد و متقلب کرزی و غنی احمدزی توان خود را بازیافته و با معاملات سیاسی و نظامی پشت پرده قدرت را از پشتون های طالب نکتایی پوش تسلیم شوند. تسلیم دهی قدرت کاملن با برنامه صورت گرفته و زیر نظر حلقات پشتونیستی و افرادی چون زلمی خلیل زاد انجام شده است. این گروه برای جلوگیری از اعتراضات و خیزش های مردمی غیر پشتون، از اسلام استفاده کرده و از آن جهت پیشبرد اهداف شوم خود استفاده می کند.Most Read

2024-02-29 14:20:04