Breaking News >> News >> Kabul Press کابل پرس


سیاست کثیف ملا بی بی سی در افغان سازی و جعل هویت


Link [2022-01-22 19:34:41]کابل پرس: بی بی سی بنگاه سخن پراکنی بریتانیا، بويژه بخش فارسی/دری آن همچنان به سیاست کثیف خود در افغان سازی، تحمیل هویت جعلی و جعل هویت مردم غیر افغان بويژه هزاره ها، تاجیک ها و اوزبیک ها ادامه می دهد. به نظر می رسد این سیاست، همگام با سیاست دولت بریتانیا برای محو هویت و حتا هستندگی مردم غیر افغان می باشد که با افغان و افغانستان سازی و حمایت سیاسی و تسلیحاتی از قبایل متجاوز افغان در قرن 19 شروع شده و از آن هنگام به اینسو، با رادیکال تر کردن جامعه افغان، نگه داشتن آنان در جهان قرون وسطایی و تقویت بنیادگرایی، همزمان با تلاش های تبلیغاتی و رسانه ای ادامه داشته است. بخش فارسی/دری بی بی سی، معروف به آیت الله بی بی سی و ملا بی بی سی بصورت آشکار با فضاسازی، کار محو و تخریب هویت های غیر افغان را پیش می برد و این سیاست کثیف گاه چنان پیش برده می شود که این رسانه بصورت علنی تبدیل به بلندگوی گروه های تروریستی مانند طالب و کوچی طالب می شود. وجود چند کارمند خنثی از مردم غیر افغان در این رسانه، نیز از سویی توجیهی برای رسانه شده است که آنچه بازتاب می دهد، توسط همین کارمندان غیر افغان صورت می گیرد.

سیاست کثیف ملا بی بی سی در جعل و تخریب هویت های بومی در جهت حمایت از تروریزم و تحجر افغانی

یک نمونه آشکار از سیاست ملا بی بی سی در حمایت از تروریزم افغانی و محو هویت های غیر افغان، نحوه پوشش خبر مربوط به دو تن از مردم هزاره می باشد. در یک خبر، هنگام بازتاب خبر اختراع تازه ی بانوی هزارستانی شکردخت جعفری که یکی از دانشمندان شناخته شده ی معاصر می باشد از او به عنوان یک افغان یاد شده و هویت هزاره که هویت اصلی او می باشد حذف شده است. در خبری دیگر مربوط به عبدالطیف نظری که تروریست های افغان با تهدید از او برای مشروع جلوه دادن حکومت تک قومی و تک جنسیتی استفاده می کنند، عبدالطیف نظری هزاره معرفی شده است. ملا بی بی سی، خبرهای مربوط به رشد علمی، فرهنگی و ورزشی هزاره ها را یا سانسور می کند و یا هنگام بازتاب آن ها دست به جعل هویت می زند. از سوی دیگر همین رسانه، با جریان تبلیغاتی تروریست های افغان همراه شده و بدون دقت در عمق مسایل و بدون داشتن نگاه انتقادی و موشکافانه، هویت های بومی از جمله هزاره و هزارستانی را در خدمت تبلیغات و پروپاگاندای تروریسم و واپس گرایی افغانی قرار می دهد.

جعل هویت و خبر توسط ملا بی بی سی: هزاران تن از کاربران هزاره توفان تویتری راه انداخته اند اما ملا بی بی سی بنام افغان آن را نشر می کند

بخش پشتوی بی بی سی نیز که هم در ظاهر و هم در باطن بیشتر به رسانه ی خودترقان ها و تروریست های افغان تبدیل شده است.Most Read

2024-02-29 14:15:19